Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) - Fundacja Corda Unitum

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły dotyczące tych operacji znajdą Państwo poniżej.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Corda Unitum, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Urocza 4G/20, KRS: 0001040584; REGON: 525515516; NIP: 8133899009; adres e-mail: info@cordaunitum.com zwaną dalej Fundacją. 

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Zatrudniamy Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: info@cordaunitum.com, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach:

 • księgowych podczas składania przez Was darowizny dla Fundacji oraz w celu dopełnienia obowiązków prawnych (w tym przypadku podatkowych) względem naszego państwa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji zamawianych przez Was materiałów informacyjnych na temat Fundacji, wolontariatu bądź pracy dla Fundacji, realizujemy wówczas pewien rodzaj umowy: my wysyłamy Państwu nasze materiały (broszury, materiały do celów promowania fundacji jak np. długopisy itd.), a Państwo pragną promować naszą działalność. Tego typu korespondencja z naszej strony odbywa się w celu wykonania i na podstawie zawartej z Państwem umowy. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • utrzymywania z Państwem kontaktu drogą listowną lub elektroniczną w celu informowania o Państwa darowiznach, które wpłynęły na nasze konta, a także informowania o ostatnich dokonaniach Fundacji oraz aktualnych projektach prowadzonych przez Fundację.
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • analizy danych o Państwa wpłatach na potrzeby wewnętrzne Fundacji.
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

IV. KATEGORIE DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

Oto kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:

 • podstawowe dane identyfikacyjne;
 • podstawowe dane kontaktowe;
 • podstawowe dane kontaktowe elektroniczne;
 • darowizny na rzecz Fundacji Corda Unitum.

V. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • firmie księgowej;
 • firmom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 • Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 • Dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa wraz ze złożoną darowizną muszą być przechowywane przez nas dla celów sprawozdawczych i podatkowych przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności przez Fundację podatku.
 • Państwa podstawowe dane identyfikacyjne i podstawowe dane kontaktowe przetwarzamy na potrzeby korespondencji prowadzonej przez Fundację Corda Unitum (patrz pkt III) do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, lub sami ustalimy, że takie przetwarzanie Państwa danych straciło rację bytu (patrz pkt III).

VIII. PAŃSTWA PRAWA

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, jeżeli – Państwa zdaniem – nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego (prowadzonej przez Fundację korespondencji). Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych – w przypadku, kiedy dane te są niezbędne do wykonania umowy lub ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 • Podawanie podstawowych danych identyfikacyjnych oraz podstawowych danych adresowych, podczas składania darowizny jest dobrowolne, jednakże brak takich danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem. Nie będziemy mogli podziękować Państwu za dar, poinformować Państwa o tym, jak go wykorzystaliśmy, poinformować Państwa o przyszłych planach Fundacji. Nie będą mogli Państwo otrzymać od nas potwierdzenia wpłaty, potrzebnego Państwu do uzyskania odpisu podatkowego.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

 • Fundacja prowadzi takie działania wyłącznie w celu podejmowania decyzji o dalszym prowadzeniu korespondencji z darczyńcami na podstawie historii dokonywanych darowizn.

XI. INFORMACJA O ŹRÓDLE DANYCH

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, mogliśmy otrzymać z kilku, wyłącznie legalnych źródeł:

 • mogli Państwo przekazać je nam za pośrednictwem instytucji, przy pomocy której wpłacili nam darowiznę;
 • podali je Państwo bezpośrednio Fundacji, np. podczas zamawiania naszych materiałów informacyjnych i/lub promujących Fundację bądź osobistej wpłaty daru w siedzibie Fundacji.

Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś

Pomagam